Skip to content

EVENT INFO

 

Octavoscene Voerkraal Werkswinkel | 27 November 2019

Uitnodigingsbrief

Beste kliënte en belangstellendes,

In ons voortdurende poging om nuwe en relevante inligting aan ons kliëntebasis te gee om hul bedryfsaktiwiteite te verbeter, wil Octavoscene die eerste voerkraalwerkswinkel bekendmaak wat aangebied word by die Fakulteit Veeartsenykunde in Onderstepoort.

Onderwerpe wat behandel gaan word:

Rumen Anatomie & Fisiologie en Patologie gevalle vanaf 2019

DATUM:  27 November 2019

PLEK: Fakulteit Veeartsenykunde van die Universiteit van Pretoria, Onderstepoort

RSVP: 31 Oktober 2019

KOSTES: Geen kostes

TYD:  08:00 – 14:00

SPREKERS:

  • Prof Tony Shakespeare BSc (Eng)(Natal), BVSc (hons) (Pret), MMedVet (Pret)
  • Prof Leon Prozesky BVSc (Hons) MMedVet PhD

 

Professor Tony Shakespeare

Prof Tony Shakespeare, ‘n siviele ingenieur en ‘n spesialis in beeste, hy is ‘n praktiese veearts met ‘n skerpsinnige kliniese benadering waar hy hoog geag word in die veeartsenykundige gemeenskap.

Tony is ‘n lektor in produksiedierstudies by Onderstepoort, Tony se charisma onder die studente is aansteeklik; onder veeartse word hy geprys vir sy wye begrip van herkouerfisiologie. Tony gaan fokus op rumen, anatomie-fisiologie sowel as akute en sub-akute asidosis.

 

 

Professor Leon Prozesky

Prof Leon Prozesky is afkomstig van Path Diagnostic Africa en was voorheen Professor aan die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Veeartsenykunde in Onderstepoort. Prof sal hierdie jaar ‘n aantal van die gevalle wat op die Octavoscene-path groep geplaas is, aanbied, asook die metodes bespreek om ‘n “post mortem” korrek te doen.

 

Indien u belangstel in die werkswinkel kan u ons gerus kontak per e-pos / telefoon of vul die vorm hieronder in. Sal u asb RSVP voor of op 31 Oktober 2019 sodat ons reëlings kan tref vir die aangeleentheid.

KONTAKPERSOON: Marijke Hughes

KONTAKNOMMER: 087 237 9994

EPOS: accounts@octavoscene.co.za

 

Octavoscene Feedlot Workshop | 27 November 2019

Invitation Letter

Dear Clients and Enthusiasts

In our ongoing effort to provide our client base with new and relevant information to improve their business operations Octavoscene would like to announce its first feedlot workshop, to be held at the Faculty of Veterinary Science at Onderstepoort.

Subjects to be covered

Rumen Anatomy & Physiology and Pathology Cases from 2019

DATE: 27 November 2019

LOCATION: Faculty of Veterinary Science of the University of Pretoria, Onderstepoort

RSVP: 31 October 2019

FEES: NO COSTS

TIME: 08:00 – 14:00

SPEAKERS:

  • Prof Tony Shakespeare BSc (Eng)(Natal), BVSc (hons) (Pret), MMedVet (Pret)
  • Prof Leon Prozesky BVSc (Hons) MMedVet PhD

 

Professor Tony Shakespeare

Both a civil engineer and a specialist bovine surgeon, Prof Tony Shakespeare is a practical veterinarian with an astute clinical approach- attributes that hold him in high regard in the veterinary community.

A senior lecturer in Production Animal Studies at Onderstepoort, Tony’s charisma among students is infectious; among veterinarians he is acclaimed for his extensive comprehension of ruminant physiology. Tony will focus on rumen, anatomy physiology as well as acute and sub acute acidosis.

 

Professor Leon Prozesky

Prof Leon Prozesky is from Path Diagnostic Africa and was previously a professor at the University of Pretoria’s Faculty of Veterinary Science at Onderstepoort. Prof will present a number of the cases posted on the Octavoscene path group this year as well as discuss the methods to use to post mortem correctly.

 

If you are interested in the workshop, please contact us via email / phone or submit the form provided for this event. Will you please RSVP on or before 31 October 2019 so that we can make arrangements.

CONTACT PERSON: Marijke Hughes

CONTACT NUMBER: 087 237 9994

EMAIL: accounts@octavoscene.co.za

 

Scroll Up